Duaja, fjalët që duhet të themi para hyrjes në Qytet apo Fshat!

Për shkak të angazhimeve dhe mënyrës së jetesës, njeriu është i predispozuar, të lëvizë nga një vënd në vendin tjetër. Në të shumtat e rasteve, njerzit shkojnë dhe në zona të panjohura dhe natyrisht rritet ndjeshëm kërkesa për siguri dhe qetësi. Kjo për arsye se njerzit janë të ndryshëm, mes tyre ekzistojnë njerëz të mirë dhe njerëz dëmtues. Besimtari dhe besimtarja muslimane, i mbeshteten Krijuesit të Gjithësisë, sepse të gjitha krijimet janë të Tij, dhe Ai ka fuqi mbi çdo gjë! Fjalët që duhet të themi para se të hyjmë në një vend të ri qoftë qytet apo fshat janë:

All-llahumme Rabbes-semavatis-seb’i ve ma adhlelne, ve Rabbel-eredínes-seb’i ve eklelne, Rabbesh-shejátini ve ma adlelne, ve Rabber-rijáhi ve ma dherejne. Es`eluke hajre hadhihil-karjeti ve hajre ehliha, ve hajre ma fíha, ve e’udhu bike min sherriha ve sherri ehliha, ve sherri ma fiíha.

 

O All-llah, Zot i shtatë qiejve dhe i asaj që e mbulojnë, Zot i shtatë tokave dhe asaj që ato mbajnë, Zot i shejtanëve dhe atyre që ata i kanë dërguar në humbje, Zot i erës dhe asaj që ato shpërndajnë, të lutem të më japësh të mirën e këtij fshati, mirësinë e banorëve të tij, të mirën e asaj që gjindet në të dhe kërkoj që të më mbrosh nga dëmi i këtij fshati, dëmi i banorëve të tij dhe dëmi i asaj që gjindet në të.

 

Sahih sipas Hakimi, e ka pëlqyer Dhehebiu 2/100. Ibën Sunnij nr:524. Ibën Haxheri në redaktimin e “El-Edhkar” 5/154 hasen. Ibën Baz: Nesaiu me sened hasen “Tuhfetul-Ahjar” fq.37

Shto koment

Adresa juaj email s’do të bëhet publike.