5 shtyllat e fesë hyjnore Islame! Ja çfarë duhet të dini

Feja e vërtetë hyjnore Islame e zbritur nga Krijuesi i Gjithësisë ka pesë shtylla kryesore. Këto pesë shtyllat është e rëndësishme që t’i dije çdo besimtar dhe besimtare musliman/e.

I Dërguari i All-llahut, Muhammedi [ Paqja, mëshira dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të] tha:

(Superstruktura e) Islamit ngrihet në pesë (shtylla), duke dëshmuar (faktin) se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë pos All-llahut, që Muhammedi është njeri dhe lajmëtar i Tij, si dhe faljen e namazit, pagesën e zekatit, agjërimi i Ramazanit dhe pelegrinazhin në Qaben e Shenjtë, Haxhi
(Muslim)

Islami bazohet në parimet që njihen si Pesë Shtyllat, për të cilat duhet të respektohen të gjithë muslimanët.

Pra, artikulli i mëposhtëm do të shpjegojë më tej se cilat janë pesë shtyllat e Islamit …

Pesë shtyllat e Islamit sigurojnë kornizën për jetën e një muslimani. Ata zhvillojnë karakter, forcojnë Islamin duke bashkuar muslimanët dhe veprojnë si një kujtesë për mësimet e Islamit. All-llahu urdhëroi muslimanët të kryejnë këto detyra dhe të ndjekin shembullin e profetit Muhammed [ Paqja, mëshira dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të]. Çdo shtyllë ka rëndësinë e vet të veçantë.

      Shahadeti (Dëshmia e Besimit)


Kjo dëshmi është baza e Islamit dhe duhet të thuhet me pastërtinë e zemrës dhe bindjes. Ajo dëshmon njëshmërinë e Zotit dhe dëshmon se Muhammedi [ Paqja, mëshira dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të] është një lajmëtar i All-llahut të Madhëruar. Kjo gjithashtu nënkupton që të gjithë profetët e mëparshëm të Zotit , ishin vetëm të dërguarit.

All-llahu vërtetoi se nuk ka zot tjetër përveç Tij, e dëshmuan edhe engjëjt e dijetarët, dhe se Ai është Zbatues i drejtësisë. Nuk ka zot përveç Tij, Fuqiplotit e të Urtit. (Kurani 3:18)

   Falja e namazit


Muslimanëve u kërkohet të vendosin lutje rituale 5 herë në ditë në kohë të caktuara:

Koha e faljes: Sabahu, para lindjes së diellit
Koha e faljes: Dreka (Hyle), pasi dielli kalon më të lartën
Koha e faljes: Ikindia, pjesa e vonë e pasdites
Koha e faljes: Akshami, pak pas perëndimit të diellit
Koha e faljes: Jacia, mes perëndimit të diellit dhe mesnatës
Lutja është një mënyrë për të komunikuar, për të falënderuar dhe për të kujtuar All-llahun, Krijuesin e Botrave.
Faleni namazin dhe jepni zeqatin, dhe faluni me ata që falen (bini në rukuë me ata që bien) (Kur’an 2:43)

Zekati
Zekati është dhënien e detyrueshme të një pjese të caktuar të pasurisë për bamirësi. Ajo konsiderohet si një lloj dhe vetë-pastrimi dhe nxit cilësi të tilla si sakrifica dhe bujaria.

Zekati është i ndarë nga dhuratat bamirëse të dhëna nga bujaria. Është një dhënie sistematike e 2.5% e pasurisë së secilit vit për të përfituar të varfërit.

Faleni namazin dhe jepni zeqatin, dhe faluni me ata që falen (bini në rukuë me ata që bien) (Kur’an 2:43)

                                 Agjerimi i muajit të Ramazanit
Në muajin e 9-të të kalendarit hënor islamik, muslimanët duhet të agjërojnë ndërmjet agimit dhe perëndimit të diellit. Kjo përfshin abstenimin nga ushqimi, pija dhe marrëdhëniet seksuale. Duhet gjithashtu të jetë fizikisht dhe mendërisht në gjendje të agjërojë. Për më tepër, udhëtarët përjashtohen nga agjërimi. Agjërimi nxit durimin, disiplinën dhe rrit pastërtinë e mendjes dhe devotshmërisë.
O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm (Kurani 2: 183)

           Kryerja e haxhit
Është obligim për çdo musliman të aftë dhe financiarisht të aftë, si mashkull dhe femër, për të përfunduar pelegrinazhin në Mekë. Pelegrinazhi në Mekë, Arabia Saudite, përfundon në Dhul-Hixhajt, muajin e 12-të të kalendarit hënor.

“Dhe kompletoni haxh dhe umren për Allahun …” (Kur’an, 2: 196)

Shto koment

Adresa juaj email s’do të bëhet publike.